You are currently viewing ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອນຮັບອົງການອາຫານໂລກ.

ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອນຮັບອົງການອາຫານໂລກ.

ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອນຮັບອົງການອາຫານໂລກ.
ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2024 ນີ້ ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າພົບຂອງທ່ານ Samkange ຮອງອົງການອາຫານໂລກ WFP ປະຈຳລາວ ພ້ອມນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງສອງຝ່າຍ.
ຈຸດປະສົງ ການເຂົ້າພົບໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອລາຍງານວຽກງານຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຫລ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຍືມ ທີ່ອົງການອາຫານໂລກ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍສະເພາະ ວຽການການຜະລິດກະສິກຳທີ່ມີໂພຊະນາການ, ໂຄງການອາຫານທ່ຽງສຳລັບເດັກນ້ອຍຢູ່ໂຮງຮຽນ ໃນຊົນນະບົດ ແລະ ຫຼາຍໂຄງການທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

Leave a Reply