You are currently viewing ກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ປຶກສາຫາລື ວຽກງານ ລະຫວ່າງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ປຶກສາຫາລື ວຽກງານ ລະຫວ່າງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ປຶກສາຫາລື ວຽກງານ ລະຫວ່າງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ວັນທີ 03 ມິຖນາ 2024, ທີ່ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Leave a Reply