ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານ ໂພນໄຊ , ເມືອງ ໄຊເສດຖາ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັັນ
ໂທ: 030 5472059