Get Adobe Flash player

ເບີໂທຕິດຕໍ່

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນຂອງແຕ່ລະພະແນກພາຍໃນກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື:

ພະແນກບໍລິຫານ

ໂທ: +856-21-415363

ແຟັກ: +856-21-451 715

email:
ພະແນກແຜນການ

ໂທ: +856-21-415 363

ແຟັກ:

email:
ພະແນກການເງິນ

ໂທ: +856-21-415 369

ແຟັກ:

email:
ພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ

ໂທ: +856-21-415358

ແຟັກ: +856-21-413243

email:
ພະແນກເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ

ໂທ: +856-21- 911 654

ແຟັກ:

email:

ພະແນກຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ-ຈີນ

ໂທ:+856-21-453 709

ແຟັກ:

email:
ພະແນກຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດ

ໂທ: +856-21-911 654

ແຟັກ:

email:
ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ໂທ: +856-21-263164

ແຟັກ:

email:
ສູນສະຖິຕິກະສິກຳ

ໂທ:+856-21-454 251; +865-21-453 826

ແຟັກ:

email:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>