Get Adobe Flash player

ສູນສະຖິຕິກະສິກໍາ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສູນສະຖິຕິກະສິກຳ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ສສກ” ແມ່ນສູນໜຶ່ງສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານງານໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳຂອງກົມໃນການເຮັດໜ້າທີ່ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມ ສູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ວຽກຂໍ້​ມູນ ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ​ຫຼື ການ​ລາຍ​ງານ​ບໍລິຫານ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ຂະ​ບວນການ​ເກັບ​ກຳ, ການ​ສັງ​ລວມ, ການ​ຄິດ​ໄລ່, ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ, ການ​ວິ​​ໄຈ ​ແລະ​ ການ​ວິ​ເຄາະຕາມ​ຫຼັກ​ວິທະຍາສາດ​ສະຖິຕິ ​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບຮອງຈາກ​ລະບົບ​ການຈັດຕັ້ງຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຕົນ.

  ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

 ໜ້າທີ່

            1.     ເປັນໃຈກາງໃນການຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ແຜນການໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາລະບົບສະ​ຖິ​ຕິກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;

          2.    ເປັນໃຈກາງໃນການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້, ພ້ອມທັງສຶກສາ, ວິໄຈ ແລະ ຕີລາຄາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;

3.  ເປັນສູນກາງບໍລິການເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂ່າວສານຕະຫຼາດ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກ ກະຊວງ ໃຫ້ພາກສ່ວນລັດ, ເອກະຊົນ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

        4.ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ, ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການພັດທະນາ, ວິທີການຜະລິດສະຖິຕິ, ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ, ການ​ວິ​ເຄາະ, ວິ​ໄຈ ​ແລະ ການ​ສົ່ງຂໍ້​ມູນຈາກ​ລະບົບ​ການ​ລາຍ​ງານ ແລະ ລະບອບການລາຍງານ ຕາມຫຼັກວິຊາສະຖິຕິໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ຂອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ;

         5.ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມ​ຮູ້ຄວາມຊຳນານງານ ດ້ານສະຖິຕິໃຫ້ແກ່ພະ​ນັກ​ງານ ເຮັດສະຖິຕິຢູ່ຂັ້ນກະຊວງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ;

          6.ຂົນຂວາຍຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ຂອງສູນສະຖິຕິກະສິກຳ;

          7.ປະຕິບັດຕາມວຽກງານສະເພາະກິດອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຈາກຂັ້ນເທິງ.

 ຂອບເຂດສິດ

           1.   ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກວຽກງານຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ຕາມການຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງ.;

           2.   ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ອອ້ມຂ້າງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະ ແໜງແຜນການຢູ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການວຽກງານ ທີ່ວາງອອກໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ;

          3.    ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ເພື່ອຂໍຄຳເຫັນ, ຂໍອະນຸມັດລາຍເຊັນ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານສະ ຖິຕິ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກຕະຫຼອດຮອດ ເຖິງການບັນຈຸສັບຊ້ອນພະນັກງານ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

          4.     ສົມທົບກັບບັນດາ ພະແນກການຂອງກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ, ຂະແໜງແຜນການຂອງ ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ຫຼັກວິທະຍາສາດທາງດ້ານສະຖິຕິ ໃນບາງກໍລະນີຕາມຄວາມຈຳເປັນ;

  1. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການວິເຄາະ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
  2. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຈາກຂັ້ນເທິງ.

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ສູນສະຖິຕິກະສິກຳ ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​03 ຂະ​ແໜງ ​ແລະ 06 ໜ່ວຍງານ ​ດັ່ງນີ້:

1. ໜ່ວຍງານ ວິຊາການ ດ້ານສະຖິຕິ

- ຈຸງານ ສະຖິຕິການຜະລິດ

- ຈຸ​ງານ ສະຖິຕິເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

2. ໜ່ວຍງານ ສະຖິຕິລາຄາ ແລະ ຂ່າວສານຕະຫຼາດ

- ຈຸ​ງານ ສະຖິຕິລາຄາ ​ແລະ​ ຂ່າວສານ​ຕະຫຼາດ

- ຈຸງານ ສະຖິຕິ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ (ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ)

3. ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

- ຈຸງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

- ຈຸງານ ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ ສະຖິຕິທາງການ

 ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ

1. ສູນສະຖິຕິກະສິກຳ ປະກອບ​ດ້ວຍຫົວໜ້າສູນ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າສູນຈໍານວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ​ແລະ ຮອງ​ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ຊື່ງໄດ້ຮັບການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ ​ແລະ ປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ ຈາກ​ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຕາມການສະເໜີຂອງ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ ການ​ເຫັນ​ດີ ຈາກກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;

2. ​ສູນສະຖິຕິກະສິກຳ ປະກອບ​ດ້ວຍ ພະນັກງານວິຊາ​ການຈຳນວນ​ໜື່ື່ງຕາມ​ການ​ກຳນົດ​ຕໍາແໜ່​ງງານທີ່​ຂັ້ນ​ເທິງ​ອະນຸມັດ.

 ໜ້າທີ່ ຂອງ ໜ່ວຍງານ ວິຊາການດ້ານສະຖິຕິ

1. ເປັນໃຈກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ;

2. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສັງ​ລວມ​ແຜນການ, ກຳນົດແນວຄວາມຄິດ ແລະ ນິຍາມ ສຳລັບນຳໃຊ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທາງດ້ານສະຖິຕິ, ອອກແບບ ແລະ ທົດສອບວິທີການ, ຮ່າງໃບສອບຖາມ, ຮ່າງບົດລາຍງານທາງດ້ານວິຊາການສະຖິຕິ;

3. ເປັນໃຈກາງຮ່ວມກັບກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິການຜະລິດພືດ, ລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ, ປ່າໄມ້, ສະຖິຕິເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະຖິຕິການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງສຶກສາ, ວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ຕີລາຄາຂໍ້ມູນສະຖິຕິດັ່ງກ່າວຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;

4. ເປັນໃຈກາງໃນການປັບປຸງລະບົບຕາໜ່າງເຄືອຄ່າຍເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມຍົກລະ ດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

5. ປະ​ຕິ​ບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ ຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.

ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານ ສະຖິຕິລາຄາ ແລະ ຂ່າວສານການຕະຫຼາດ

          1. ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ກົມ​ກອງ ແລະ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງງ ທີ່​ພົວ​ພັນກັບ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນລາ​ຄາ, ເພື່ອ​ຫລີກ​ລ້ຽງ​ການ​ຊ້ຳ​ຊ້ອນ ແລະ​ ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ມີ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ;

           2. ສັງລວມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນລາຄາ ແລະ ຂ່າວສານການຕະຫຼາດ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະສະຖິຕິສິນຄ້ານຳ​ເຂົ້າ-ສົ່ງ​ອອກ;

  1. ຂຽນປື້ມຄູ່ມື, ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະຕິບັດການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຢູ່ພາກສະໜາມ;

           4. ວິເຄາະ, ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຊາບ;

5. ປະ​ຕິ​ບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ ຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.

 ໜ້າທີ່ ຂອງ ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

1. ເປັນໃຈກາງໃນການສ້າງລະບົບສັງລວມ, ເກັບກຳ, ​ເກັບ​ຮັກສາ, ວິໄຈ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິ ນັບແຕ່ຂັ້ນກະຊວງ ລົງຮອດທ້ອງ​ຖິ່ນ;

2. ເປັນໃຈກາງໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ການພັດ​ທະ​ນາ​ຮູບ​ແບບ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ້​ມູນສະຖິຕິ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ແບບ​ຕ່າງໆ ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນຕໍ່​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້ຂໍ້​ມູນ;

3. ວິເຄາະ ແລະ ​ລາຍ​ງານຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​​ດັ່ງ​ກ່າວ ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ ປະກາດໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຂໍ້ມູນ;

4. ພັດທະນາລະບົບແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນສະຖິຕິຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​​ເນັດ ກັບບັນດາໂຄງການພາກພື້ນ ​ແລະ ອື່ນໆ.. ທີ່ ສປປ ລາວ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ;

5. ປະ​ຕິ​ບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ ຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.

ໝວດທີ 4

ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ຫຼັກການ

ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ​ລວມສູນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ, ນຳພາ​ເປັນ​ໝູ່​ຄະນະ, ບຸກຄົນ​ຮັບຜິດຊອບສົມທົບ​ກັບການ​ປະຕິບັດ​ລະບອບຫົວໜ້າ​ດຽວ​ຕາມ​ລະບົບ​ແບ່ງ​ຂັ້ນຄຸ້ມ​ຄອງບົນ​ພື້ນຖານ​ມີ​ການ​ແບ່ງ​ງານ​ກັນ​ຢ່າງ​ລະ ອຽດ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃນ​ໝູ່​ຄະນະ, ພ້ອມທັງມອບ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ ​ສິດ​ໃນ​ການ​ຕັດສິນ​ບັນຫາພາຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ຂັ້ນ.

​ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ                ​

1.  ຫົວໜ້າ​ສູນມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ​ກົງຕໍ່​ຫົວໜ້າ​ກົມກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນສຳ​ເລັດ ​ແລະ ຂໍ້ຂາດຕົກ​ບົກພ່ອງ ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ; ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ສູນ ມີໜ້າ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ວຽກຫົວໜ້າສູນ ໂດຍລົງ​ເລິກ​ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ​ໃດໜຶ່ງ​ຕາມ​ການ​ແບ່ງ​ງານ ແລະ​ ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ສູນ;

  1. ໃນກໍລະນີ​ຕິດ​ຂັດ ຫຼື ​ໄປ​ວຽກ​ທາງ​ໄກ, ຫົວໜ້າ​ສູນຕ້ອງ​ມອບ​ສິດ​ປະຈຳການ​ຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ສູນຜູ້​ໃດ​ໜຶ່ງ​ວ່າການ​ແທນ,​ໃນ​ເມື່ອ​ຫົວໜ້າ​ສູນ ກັບ​ຄືນ​ມາ​ປະຈຳການແລ້ວ ຜູ້ວ່າການ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ​ວຽກ​ທີ່​ຕົນໄດ້​ແກ້​ໄຂ ​ແລະ​ ວຽກ​ຄົງຄ້າງ​​ໃຫ້​ຫົວໜ້າ​ສູນຊາບ;

3. ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຂອງສູນ ແມ່ນບົນ​ພື້ນຖານ​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍຂອງ​ພັກ ​ແລະ ລະບຽບກົດໜາຍ ຂອງ​ລັດ, ຫັນ​ເອົາ​ແຜນການຂອງ​ກົມ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນໂຄງການ​ລະອຽດ ​ແລະ​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ​ໃຫ້​ປະກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ;

4. ບັນດາ​ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ​ສູນ ທີ່ມາ​ຈາກ​ກົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ, ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ໜ່ວຍງານ​ອື່ນ ເມື່ອ​ຜ່ານ​​ກົມ​ຊິ້ນຳແລ້ວ, ຖ້າ​ພົວພັນ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ໃດ ​ໃຫ້​ຂະ​ແໜງນັ້ນ​ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ເສັຍ​ກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງ​ນຳ​ສະເໜີຫາ​ກົມ ​ຕາມ​ລະບອບ​ລະບຽບການ​ບໍລິຫານ ​ເອກະສານ​ທີ່ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້;

5. ພົວພັນ ແລະ ປະສານ​ສົມທົບກັບ​ບັນດາ​ສູນ, ບັນດາ​ຂະ​ແໜງ, ບັນດາໜ່ວຍງານ ແລະ ບັນດາ​ຂະ​ແໜງ​ແຜນການສາຍ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນທີ່ຂຶ້ນກັບ​ກົມ ​ແລະ ພາກສ່ວນ​ອື່ນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ ງານ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ເປົ້າໜາຍທີ່ວາງ​ໄວ້;

6. ປະຕິບັດ​ລະບອບ​ປະຊຸມ, ສ່ອງ​ແສງ​ລາຍ​ງານ​ປະຈໍາ​ອາທິດ, ​ປະຈຳ​ເດືອນ, 3​ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 9​ ເດືອນ ແລະ​ ປະຈໍາປີ,ສະຫຼຸບສັງ​ລວມສະພາບ​ການ​ຮອບດ້ານ ເພື່ອລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ຕາມ​ເວລາ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>