Get Adobe Flash player

ພະແນກການເງິນ

 ທີ່​ຕັ້ງ ​ແລະ​ ພາລະ​ບົດບາດ

ພະ​ແນ​ກການເງິນ ຂຽນ​ເປັນ​ຕົວ​ອັກສອນ​ຫຍໍ້​ວ່າ “ກງ” ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜື່ງ ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານງານໃຫ້ກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານງົບປະມານ ທາງດ້ານມະຫາພາກ, ວຽກ​ສັງ​ລວມ ຕົວເລກລາຍຮັບ-ລາຍ​ຈ່າຍ, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂອງ​ບັນດາ​ກົມ​, ສະ​ຖາ​ບັນ, ວຽກສັງ​ລວມການຂຶ້ນ​ແຜນນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ​ນຳສະ​ເໜີ​ຕົວ​ເລກ​ງົບປະມານ​ລາຍ​ຈ່າຍ ແລະ ຈັດ​ສັນ​ແບ່ງປັນ​ງົບປະມານເຂົ້າ​ເປັນ​ແຜນການ​ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ, ສະຫຼຸບ​ສັງ​ລວມງົບປະມານ​ປະຈຳ​ປີ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ.

ໝວດ​ທີ 2

  ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ ​ຂອບ​ເຂດ​ສິດ

 ໜ້າ​ທີ່

1.   ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມແຜນການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ໃນການຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນງົບປະມານ ດັດແກ້ແຜນງົບປະມານ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງບັນດາກົມ, ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອນຳສະເໜີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເງິນຂັ້ນ II ແລະ ຂັ້ນ III ຂອງບັນດາກົມ, ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງຕະຫຼອດຮອດສູນ, ສະຖານີ, ວິທະຍາ​ໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງລວມສູນໃຫ້ເປັນເອກະພາບ, ຊຸກຍູ້ການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ແຜນພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງ ພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ;

3. ປະສານສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ນຳກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ອະນຸມັດຈ່າຍງົບປະມານ ຂອງບັນດາກົມ, ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ໃຫ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ລັດຖະ ບານປະກາດໃຫ້ນຳໃຊ້;

4.   ຊຸກຍູ້ການສ້າງແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງບັນດາກົມທີ່ມີຫົວໜ່ວຍລາຍຮັບຄ່າບໍລິການວິຊາການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ທັງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະບັດຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

5.   ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຂອງກົມ, ສະຖາບັນ, ວິທະຍາ​ໄລ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ແລະ ໂຄງການແຕ່ລະໄລຍະ;

 1. ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ-ນຳພາຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ເປັນໃຈກາງເຮັດໜ້າທີ່ກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ ຂອງ ລັດເຊັ່ນ: ທີ່ດິນ, ອາຄານ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ, ພາຫະນະ, ກົນຈັກ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທັງໝົດໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງຊີ້ນຳ ຫຼື ຕົກລົງ ໂດຍສົມທົບນຳຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ກົມກວດກາເພື່ອພ້ອມກັນຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆ;
 2. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການນຳໃຊ້ທຶນຂອງລັດ ເຂົ້າໃນໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ຂອງແຜນການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ;
 3. ຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນ ຂອງບັນດາກົມ, ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ຊັບສິນຕະຫຼອດຮອດ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງລວມສູນເປັນເອກະພາບ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

9.   ປັບປຸງຕາໜ່າງ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ເປັນລະບົບ;

10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກົມ

   ຂອບ​ເຂດ​ສິດ

 1. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາພະແນກການຕ່າງໆ ພາຍໃນກົມແຜນການ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາກົມ, ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຕະຫຼອດເຖີງບັນດາກະຊວງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະແນກການເງິນ;

2.   ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍ ທິດທາງແຜນການ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຂອງຂະແໜງການ ໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ກົມ, ສະຖາບັນ, ແລະ ວິທະຍາ​ໄລ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;

 1. ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີລັດຖະມົນຕີຕົກລົງອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວເລກງົບປະມານ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ລັດຖະບານທີ່ປະກາດໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;

4.   ຄົ້ນຄວ້າມີຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານງົບປະມານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງຂະແໜງການ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງຊີ້ນຳ ຫຼື ຕົກລົງ;

 1. ກວດກາການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ຊັບສົມບັດ ຂອງລັດ, ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີແຜນຈັດວາງ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງພາຫະນະ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກົມ, ສະຖາບັນ, ວິທະຍາ​ໄລ​ກະສິກຳ ​ແລະ​ ປ່າ​ໄມ້, ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງຊີ້ນຳ ຫຼື ຕົກລົງໂດຍສົມທົບນຳຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ກົມກວດກາ;
 2. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ບັນຊີ ຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ;

7.   ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂທຸກວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນພະແນກຂອງຕົນ ຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ;

8.   ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

9.   ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ຕຳແໜ່ງງານ, ລະບອບແບບ ແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກຂອງຕົນ;

 1. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ໂຄ​ງປະກອບ​ກົງຈັກ

ພະ​ແນ​ກການເງິນ ​ປະກອບ​ດ້ວຍ ​04 ຂະແໜງ ​ດັ່ງນີ້:

1. ຂະແໜງ ຊຸກຍູ້ລາຍຮັບ

2. ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງຮັບໃຊ້ກົງຈັກປົກຄອງຂອງລັດ

3. ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ

4. ຂະແໜງ​ແຜນການ ແລະ ສັງລວມ

ໂຄງ​ປະກອບ​ດ້ານ​ບຸກຄະລາ​ກອນ

1. ພະ​ແນ​ກການເງິນ ປະກອບ​ດ້ວຍ ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຈຳນວນໜື່ງ, ຊຶ່ງ​ໄດ້ຮັບການ​ແຕ່ງຕັ້ງຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຈາກ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະເໜີ ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໂດຍຜ່ານ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກ ກົມ​ຈັດຕັ້ງ ​ແລະ ​ພະນັກງານ;

2  ພະ​ແນ​ກການເງິນປະກອບດ້ວຍ ພະນັກງານວິຊາການ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ຕາມການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານທີ່ຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ.

ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງຊຸກຍູ້ລາຍຮັບ

 1. ເປັນໃຈກາງຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ສ້າງແຜນການ-ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງບັນດາກົມ ທີ່ມີຫົວໜ່ວຍລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການວິຊາການອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 09 ເດືອນ, ປະຈໍາປີ ແລະ ສ້າງແຜນການ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງແຕ່ລະຂັ້ນພິຈາລະນາ ຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸ ມັດ ໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນການ;
 2. ເປັນໃຈກາງກວດຜ່ານເອກະສານ ຂອງບັນດາກົມທີ່ມີຫົວໜ່ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການວິຊາການ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອປະຕິບັດພັນທະຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການວິຊາການ ດ້ວຍວິທີການຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ຜ່ານລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ;
 3. ເປັນໃຈກາງແນະນຳເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳ, ແຈ້ງການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການວິຊາການໃຫ້ບັນດາກົມ ທີ່ມີຫົວໜ່ວຍລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃຫ້ປະຕິບັດໄປຕາມລະບຽບຫຼັກການໃນການຖືບັນຊີໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມທີ່ມີຫົວໜ່ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການວິຊາການ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ;
 4. ເປັນໃຈກາງສັງລວມການນຳສະເໜີ ຂອງບັນດາກົມທີ່ມີຫົວໜ່ວຍວິຊາການກ່ຽວກັບຫົວໜ່ວຍ, ລາຍການເກັບລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ, ຈາກເສດເຫຼືອ, ຈາກການຜະລິດ ໃຫ້ມີການປັບປຸງຄືນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 5. ສົມທົບສະຫຼຸບສັງລວມນຳ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ຂອງລັດ ກ່ຽວກັບການຂາຍ, ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການນະໂຍບາຍຊັບສົມບັດຂອງລັດ ທີ່ເປ່ເພບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມເງິນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາກົມ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວມອບເຂົ້າງົບປະມານຕາມລະບຽບກົດໝາຍງົບປະມານ ແລະ ກົດໝາຍຊັບສິນວາງອອກ;
 6. ສົມທົບນຳຂະແໜງຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານຮັບໃຊ້ກົງຈັກປົກຄອງ ແລະ ລົງທຶນພາຍໃນຂອງລັດ, ຕີໃບສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍ ໃຫ້ບັນດາກົມ ທີ່ມີລາຍຮັບຄ່າບໍລິການວິຊາການ ດ້ວຍວິທີການຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ຜ່ານລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;
 7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍ ຂອງຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຮັບໃຊ້ກົງຈັກປົກຄອງ

1. ເປັນໃຈກາງ ຂອງພະແນກໃນການຄົ້ນຄວ້າສັງລວມແຜນການ ທັງສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຂອງບັນດາກົມ, ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ປະຈຳປີ, 6 ເດືອນ, 3 ເດືອນ ນໍາສະເໜີການນຳກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມ​ມື ​ເພື່ອ​ຂໍ​ທິດ​ຊີ້​ນໍາການນຳກະຊວງພິຈາລະນາກ່ອນ, ຈຶ່ງຈັດສົ່ງກະຊວງການເງິນ ເພື່ອສົມທຽບ ແລະ ອະນຸມັດແຈ້ງຕົວເລກແຜນການໃຫ້ຈ່າຍຕາມລະບຽບການ;

 1. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບການສັງລວມບັນຊີຈຳນວນພົນ ຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຈຳນວນພົນ ທີ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ພະນັກງານຊັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ລູກ-ເມຍ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ພົວພັນກັບການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ ຂອງບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ວິທະຍາ​ໄລ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ກວດຜ່ານນຳທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະ ກອນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູຸນໃນການສົມທຽບຄິດໄລ່ສັງລວມ ງົບປະມານຄັງເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ປະຈຳແຕ່ລະງວດໃນແຕ່ລະສົກປີ ເພື່ອນຳສະເໜີທ່ານລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາກ່ອນ ແລະ ເພື່ອນຳສະເໜີກົມງົບປະມານ ກະຊວງການເງິນ ອະນຸມັດເບີກຈ່າຍ ເປັນລາຍລັກອັກສອນແລ້ວ ຈຶ່ງປະກອບໃບຂໍຖອນເງິນເບີກຈ່າຍຕົວຈິງ ນຳຄັງເງິນ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອນຳສະເໜີທະນາຄານໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແຕ່ລະຄົນ ໃນລະ ບົບຕູ້ ATM;
 2. ເປັນໃຈກາງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານລົງທຶນພາຍໃນຂອງລັດ ນຳບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ວິທະຍາ​ໄລ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຕາມບຸລິມະສິດໂຄງການ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ສະພາແຫ່ງຊາດໂດຍການຕົກລົງເຫັນດີຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອການພັດທະ ນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດໃຫ້ມີການຍືນຍົງ;
 3. ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ວິທະຍາ​ໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບການສະເໜີດັດ ແກ້ງົບປະມານ 06 ເດືອນທ້າຍປີ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະທັງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
 4. ປະສານສົມທົບກັບ ກົມງົບປະມານ, ຄັງເງິນເງິນແຫ່ງຊາດ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດງົບປະມານໃນການປະຕິບັດພັນທະງົບປະມານ ດ້ວຍວິທີການຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ;

6.   ຕິດຕາມ ສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອສົມທຽບບັນຊີກັບກົມງົບປະມານ ແລະ ກົມຄັງເງິນ ຢູ່ກະຊວງການເງິນຕາມລະບຽບ;

 1. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພົນກັບການເງິນ, ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະເໜີການນຳກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືພິຈາລະນາ;

8    ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການສົມທົບ ຂອງຂະແໜງຊຸກຍູ້ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການວິຊາການ​ເພື່ອພີມ ໃບສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍ ໃຫ້ບັນດາກົມທີ່ມີລາຍຮັບຄ່າບໍລິການ ວິຊາການດ້ວຍວິທີການຈົດ ຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ຜ່ານ ລະ ບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;

9.   ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະພະແນກ.

ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ

1. ເປັນໃຈກາງຊີ້ນຳ-ນຳພາການຂຶ້ນບັນຊີຊັບສິນຂອງລັດ ເຊັ່ນ: ທີ່ດິນ, ອາຄານ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ, ພາຫະນະ, ກົນຈັກ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ທັງໝົດໃນທົ່ວຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຈັດວາງ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ວິທະຍາ​ໄລ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ກົມກວດກາ;

2.   ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນລົດໃໝ່, ການຕີລາຄາຊັບສົມບັດເກົ່າເປ່ເພຂອງລັດເພື່ອປະມູນຂາຍ ນຳເງິນມອບເຂົ້າງົບປະມານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການເງິນວາງອອກ, ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ກົມກວດກາ;

 1. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ກົມກວດກາເພື່ອສັງລວມກວດກາ, ຕິດ ຕາມຊັບສິນ ຂອງໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການຕ່າງໆກຳລັງຈະສິ້ນສຸດໂຄງການ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນກ່ອນປິດໂຄງການ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບຫຼັກການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ຂອງລັດ ໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພົນກັບການເງິນ, ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະເໜີການນຳກົມແຜນການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມືພິຈາລະນາ;
 4. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະພະແນກ.

ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງ​ແຜນການ ແລະ ສັງລວມ

1.   ເປັນໃຈກາງເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ບັນຊີ​ສັງ​ລວມການ​ເງິນ ຂອງ​ກະຊວງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້;

2.   ບັນທຶກລົງທະບຽນເອກະສານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຂອງພະແນກພາຍຫຼັງທີ່ ຫົວໜ້າ ຫຼື ຄະນະພະແນກ ມີຄຳເຫັນແລ້ວ ກໍຈັດການແຈກຢາຍໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ບຸກຄົນຄົ້ນຄວ້າ;

3.   ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງອ້ອມຂ້າງພະແນກການເງິນ ເພື່ອສັງລວມບັນຊີ​ງົບປະມານ ແຕ່​ລະ​ສົກ​ປີ ເປັນ 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ, 09 ເດືອນ ແລະ ປີໜື່ງ;

4.   ສັງ​ລວມບັນດາ​ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ງົບປະ​ມານລາຍ​ຮັບ​-ລາຍ​ຈ່າຍ ​ແລະ ​ຊັບສິນ​ແຕ່​ລະ​ຂະ​ແໜງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ ການ​ເງິນໄດ້​ເອົາ​ມາ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນບ່ອນ​ອີງ​ຄື: ​ຄຳ​ສັ່ງ, ບົດ​ແນະນຳ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ, ​ແຈ້ງ​ການ, ລະບຽບ ເພື່ອ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ກົດໝາຍ ​​ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ພິຈາລະນາ​ຮັບຮອງ​ ແລະ ​ເພື່​ອເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ​ ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນອັນ​ລະອຽດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;

5.   ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ກວດກາ 0 ໂມງ​ ຂອງ​ບັດ​ດາ​ກົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ, ​ວິທະຍາ​ໄລ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຂອງ​ທ້າຍ​ສົກ​ງົບປະ ມານ​ສັງ​ລວມສົມ​ທຽບ​ນຳກົມ​ງົບປະມານ ແລະ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໂດຍ​ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາ​ຂະ​ແໜງ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ການ​ເງິນ​ກົມ​ແຜນການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ເພື່ອ​ພ້ອມ​ກັນ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ສົກ​ປີ, ພາຍຫຼັງ​​ແຕ່​ລະ​ພາກສ່ວນຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ​ງົບປະມານສຳ​ເລັດ 100%;

6. ເປັນໃຈກາງ ສັງ​ລວມໜີ້ສິນ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ບໍລິຫານ​ປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນ​ແມ່ນ: ຄ່າ​ໄຟຟ້າ, ນ້ຳ​ປະປາ, ​​ໂທລະ​ສັບ ຂອງ​ກະ ຊວງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້;

7.   ສັງ​ລວມ​ແຜນລາຍ​ຮັບ-ລາຍ​ຈ່າຍງົບປະມານ ຂອງ​ກະຊວງ​ ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນ​ເທິງຊີ້ນຳ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

8.  ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພົນກັບການເງິນ, ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະເໜີການນຳກົມແຜນການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມືພິຈາລະນາ;

9.   ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ​ການເງິນຂັ້ນ II ທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ນຳບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ການເງິນຂັ້ນ III ສັງກັດຢູ່ນຳ ສູນ, ສະຖານີ, ໂຄງການ ແລະ ບັນດາວິທະຍາ​ໄລ​ກະສິກຳ ​ແລະປ່າ​ໄມ້ ທີີ່ຂື້ນນຳ ກະຊວງ ກະສິກຳ ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້;

10. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາໃນການປະຕິບັດຊັບສິນ ຂອງໂຄງການ ທີ່ມີທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນຳ​ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂຄງການ;

11.   ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະພະແນກ.

   ໝວດ​ທີ4

  ຫຼັກການ ແລະ ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ

   ຫຼັກການ

ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບສົມທົບກັບການປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ ຕາມລະບົບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງບົນພື້ນຖານມີການແບ່ງງານກັນຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງໃນໝູ່ຄະນະພ້ອມທັງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດໃນການຕັດສິນບັນຫາພາຍໃນຂອບເຂດຂອງຕົນ.

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

 1. ຫົວໜ້າພະແນກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ຫົວໜ້າກົມ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງຕົນ;

2. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍວຽກຫົວໜ້າພະແນກໂດຍລົງເລິກຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການແບ່ງງານ ແລະ ມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;

 1. ຫົວໜ້າພະແນກເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນຕໍ່ເອກະສານສຳຄັນ ຂອງພະແນກ, ກໍລະນີຕິດຂັດ ຫຼື ໄປ ເຄື່ອນໄຫວວຽກທາງໄກ ຫົວໜ້າພະແນກຕ້ອງມອບສິດປະຈຳການຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງວ່າການແທນ ໃນເມື່ອຫົວໜ້າພະແນກກັບຄືນມາປະຈຳການແລ້ວ, ຜູ້ວ່າການແທນ ຕ້ອງລາຍງານວຽກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕາມໜ້າວຽກທີ່ຕົນໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ວຽກຄົງຄ້າງ ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກຊາບ;
 2. ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ ແມ່ນບົນພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງລັດ, ຫັນເອົາແຜນການຂອງກົມໃຫ້ກາຍເປັນໂຄງການລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;
 3. ບັນດາເອກະສານທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ພະ​ແນ​ກ ທີ່​ມາ​ຈາກ​ກົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ, ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ ໜ່ວຍງານ​ອື່ນ ​ເມື່ອ​ຜ່ານ​ກົມ​ຊີ້​ນໍາ​ແລ້ວ, ຖ້າ​ພົວພັນ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ໃດ ​ໃຫ້​ຂະ​ແໜງນັ້ນ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ປະກອບ​ຄໍາ​ເຫັນ​ເສັຍ​ກ່ອນ ​ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ນໍາ​ສະ​ເໜີຫາ​ກົມ ຕາມ​ລະບອບ​ລະບຽບການບໍລິຫານ​ເອກະສານ ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້;
 4. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ບັນດາສາຍຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ພົວ ພັນກັບພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້;
 5. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ, ສ່ອງແສງລາຍງານ ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 9 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ, ສະຫຼຸບສັງລວມສະພາບການຮອບດ້ານ ເພື່ອລາຍງານ ໃຫ້ຫົວໜ້າກົມຕາມວັນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>