Get Adobe Flash player

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມແຜນການ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການປະສານງານ ກ່ຽວກັບການສ້າງຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ, ຫັນເປັນແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ອັນລະອຽດ; ຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ, ການເງິນ ແລະ ຊັບສິນ, ສະຖິຕິ, ຮ່ວມມືສາກົນ, ລົງທຶນ ແລະ ທຸລະ ກິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ກົມແຜນການ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ກຜກ” ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນທາງການ

SUN_2204-Pano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>