Get Adobe Flash player

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ກົມແຜນການ ປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າກົມ 1 ທ່ານ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ;ກົມແຜນການ ປະກອບມີຮອງຫົວໜ້າກົມຈຳນວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະເໜີຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;ກົມແຜນການ ປະກອບມີຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ສູນ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຈຳນວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ຈາກລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະເໜີຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຈາກກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ; ແລະ ມີພະນັກງານວິຊາການຕາມການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານທີ່ຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ. ແຕ່ລະພະແນກ ແລະ ສູນປະກອບດ້ວຍຂະແໜງ, ໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຕາມການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ທີ່ຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ.

ໂຄງປະກອບ ກົງຈັກ ຂອງກົມແຜນການ ປະກອບດ້ວຍ 8 ພະແນກ ແລະ 1 ສູນ ດັ່ງນີ້:

 • ພະແນກບໍລິຫານ;
 • ພະແນກແຜນການ;
 • ພະແນກການເງິນ;
 • ພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ;
 • ພະແນກເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ;
 • ພະແນກຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ-ຈີນ;
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດ;
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ;
 • ສູນສະຖິຕິກະສິກຳ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຂະແໜງແຜນການຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງແລະໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເປັນສາຍຕັ້ງຂອງກົມຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ຂ່າວທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ

 • IMG_6277ທົ່ວປະເທດ ຄັດເລືອກໄດ້ 413 ຄອບຄົວ ເປັນຕົວແບບດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
  March 10, 2016
 • 1-1ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນກຸມພາ 2016
  February 26, 2016
 • 18323cf05a10c346ffd9fb251e2be81aລາວ-ອາເມຣິກາ ເພີ່ມການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
 • bd5d8df6f95694d85e17bcbfaaa436c2ການພັດທະນາໄລຍະໃໝ່ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ
 • IMG_27882ພິທີ ເປີດການນໍາໃຊ້ ລະບົບເວັບໄຊ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງເປັນທາງການ

ເວັບ link/ລະບົບທີ່ໜ້າສົນໃຈອື່ນໆ