Get Adobe Flash player

ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ໜ່ວຍງານຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2016 ທີ່ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ນະຄອນຫູວງວຽງຈັນ

ພາຍໃຕ້ຂະບວນການໂຕະມົນ, ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (SWG-ARD), ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF), ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນສິບຂະແຫນງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ຫນຶ່ງໃນຈຸດປະສົງຂອງຂະແໜງການ ແມ່ນເພື່ອຈັດສັນເວທີ ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະສານງານກັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ບັນຫາທັງຫມົດທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນ ມາປຶກສາຫາລື ຢູ່ໃນກົນໄກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກນໍາໄປລາຍງານ ແລະ ພິຈາລະນາ ໂດຍຜູ້ຕາງຫນ້າການນໍາຂັ້ນສູງສຸດ ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການໂຕະມົນ.

ພາບໂດຍ: ນັກຂ່າວກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ພາບໂດຍ: ນັກຂ່າວກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້


ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍ ພະນະທ່ານ ປອ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ພະນະທ່ານ ນາງ ຄລໍດີນ ເລີດູ, ເອກະອັກຄະລັດຖະທູດຝຣັ່ງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ເບີນົວ ເທຍຣີ, ຜູ່ຕາງໜ້າກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ (IFAD).
ທ່ານ ປອ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ໂດຍການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫມ່ ຂອງ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ທຸກໆປະເພດ. ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານກໍ່ຍັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກອງປະຊຸມຊາບວ່າໃນປະຊຸບັນແມ່ນ ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ຮວມເຂົ້າກັບກະຊວງ ກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກ “ການພັດທະນາຊົນນະບົດ” ຢ່າງເປັນທາງການ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງໃນລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມວາງແຜນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄັງປັນຍາດ້ານນະໂຍບາຍ ໂດຍມີການປະຕິບັດຕັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນແຕ່ລະໆດັບ ແລະ ການສື່ສານກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາດ້ານນະໂຍບາຍ.
ໃນນາມຫົວໜ້າກອງເລຂາໜ່ວຍງານຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ທ່ານ ໄຊປລາເດດ ຈຸລາມະນີ, ຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໄດ້ລາຍງານກອງປະຊຸມໃນຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ ລວມທັງ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍວຽກງານ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ. ໃນນັ້ນ, ໄດ້ມີການນໍາສະເຫນີ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການພັດທະນາ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການ ກ່ຽວກັບ ກອບວຽກການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ. ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ໂຄງການຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໃນລາຍລະອຽດ ໃນໄລຍະຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ ການນໍາສະເໜີ ກໍ່ຍັງກວມເອົາສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການຫຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ດ້ານໄພພິບັດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທືນ ຈາກ ສະຫະພາບເອີລົບ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO).
ທ່ານ ໄຊປລາເດດ ຈຸລາມະນີ ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີແຜນດໍາເນີນງານເພື່ອການສ້າງຕັ້ງກົນໄກຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸ ຈຸດປະສົງທັງຫມົດ ທີ່ປະກອບເຂົ້າກັບ ວຽກງານຄັງປັນຍາດ້ານນະໂຍບາຍ ໃນແງ່ ຂອງ ການຄົ້ນຄວ້າ, ການສື່ສານ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ ກັບ ບັນດາຂະແຫນງການ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄດ້ມີການນໍາສະເຫນີຂະບວນການສ້າງຕັ້ງລະບົບ ການຈົດທະບຽບຖິ່ນກໍາເນີດ (GI) ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງ ທ່ານ ປອ ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ນໍາສະເຫນີລາຍງານ ຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການສ້າງຕັ້ງລະບົບດັ່ງກ່າວ. ໃນນີ້, ມີສອງຜະລິດຕະພັນ ທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ເພື່ອທົດລອງ ຈົດທະບຽນ GI ໃນລາວ ແມ່ນ 1/ ກາເຟ ຢູ່ເຂດພູພຽງບໍໂລເວນ ແລະ 2/ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ, ແຕ່ໃນໄວໆນີ້ ກໍຈະມີ ຫຼາຍໆ ຜະລິດຕະພັນ ລວມທັງ ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກໍາ ແລະ ທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກໍາ ຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາ ຈົດທະບຽນ GI ເຊັ່ນດຽວກັນ. ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານ ກໍ່ຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງ ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ບໍ່ສາມາດ ດໍາເນີນ ລະບົບ GI ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ສຸດທ້າຍ, ແມ່ນການນໍາສະເຫນີ ໂດຍ ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ທໍາມະວົງ, ຫົວໜ້າ ພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ທັງເປັນ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະການຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາແຂວງຜົ້ງສາລີ, ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂະບວນການໃນການຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງຊາແຂວງຜົ້ງສາລີ. ຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເປີດກວ້າງ ການປຶກສາຫາລື ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່່າງ ຍຸດທະສາດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ລະດັບຊາດ ແລະ ກາລະໂອກາດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ທີ່ອາດຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມທ່າແຮງດັ່ງກ່າວ.
ພາຍຫຼັງ ການນໍາສະເຫນີແຕ່ລະບົດ ກໍ່ໄດ້ມີ ການສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ດໍາເນີນການໂດຍ ປະທານຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານປະທານ ກໍໄດ້ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ ໂດຍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າແລະ ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ສືບຕໍ່ດໍາເນີນຂະບວນການ ການແລກປ່ຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ນີ້.
———-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>